Mobile menu

Daňové priznania

closeme

Kvalitne a bezchybne vypracované daňové priznanie je tým najlepším základom pre Vaše pohodové podnikanie. 

 

V prípade, že zveríte do našich rúk správu Vašich daňových záležitostí, získate nasledujúce služby:

  •  • Účtovanie dane z pridanej hodnoty v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vyhotovovanie a zasielanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty mesačne, prípadne štvrťročne, vyhotovovanie kontrolného výkazu mesačne, prípadne štvrťročne, vyhotovovanie a zasielanie  súhrnného výkazu podľa potrieb a činnosti klienta
  •  • Vyhotovovanie a zasielanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel raz ročne v súlade so zákonom č.361/2014 Z. z. o dani  z motorových vozidiel
  •  • Vyhotovovanie a zasielanie  daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb na základe účtovania, alebo bez účtovníctva v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. a novelizovaným zákonom č. 341/2016 Z. z. o dani z príjmov
  •  • Vyhotovovanie a zasielanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb na základe účtovania v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. a novelizovaným zákonom č. 341/2016 Z. z. o dani z príjmov
  •  • Vedenie skladovej evidencie materiálu, tovaru, hotových výrobkov, nedokončenej výroby podľa požiadaviek klienta
  •  • Zastupovanie počas kontrol podľa potrieb klienta na daňovom úrade, v zdravotných poisťovniach, v sociálnej poisťovni
  •  • Pri spoločnostiach  s majiteľom a konateľom cudzím štátnym príslušníkom sa zúčastňujeme pri daňových kontrolách ako iná osoba (prekladateľ z maďarského jazyka do slovenského a opačne)
  •  • Poskytovanie informácií o legislatívnych zmenách v oblasti daní, účtovníctva a miezd
  •  • Zabezpečenie  registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, daň zo závislej činnosti