Mobile menu

Jednoduché účtovníctvo

closeme

Vedenie jednoduchého účtovníctva vykonávame v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, v súlade s opatrením MF SR  z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve .

Aké služby obsahuje vedenie jednoduchého účtovníctva?

Vedenie peňažného denníka

Peňažný denník je chronologické sledovanie pohybu peňažných prostriedkov členené na príjmy ovplyvňujúce základ dane (napr. predaj tovaru, predaj služieb), príjmy neovplyvňujúce základ dane (napr. vklad hotovosti, vklad podnikateľa, DPH pri predaji) a na výdavky ovplyvňujúce základ dane (napr. nákup tovaru, nákup služieb, nákup spotrebného materiálu, režijné výdavky) a výdavky neovplyvňujúce základ dane ( napr. nákup dlhodobého hmotného majetku, výber hotovosti, výdavky na reprezentáciu, DPH pri nákupe, osobná spotreba).

 

Evidencia prijatých a vydaných faktúr 

Saldo konto – spárovanie úhrad s faktúrami

Vyhotovovanie daňového  priznania k DPH

Daňové priznanie k DPH spracovávame podľa registrácie klienta ( či je registrovaný podľa § 4 alebo §7 – 7a Zákona o DPH). Každý daňový subjekt je povinný podať žiadosť o registráciu k DPH ak jeho obrat za posledných po sebe idúcich 12 mesiacov dosiahol výšku 49790 €, najneskôr do 20-eho dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí tohto obratu. Každý novo registrovaný subjekt sa stáva mesačným platiteľom dane z pridanej hodnoty. Po roku,  ak v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahol obrat do výšky 331 939 €, môže sa stať štvrťročným platiteľom DPH, ak vyšší ostáva mesačným platiteľom DPH.

Ďalej poskytujeme našim klientom:

  • Vyhotovovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu A a B
  • Vyhotovovanie ročnej účtovnej závierky (výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch)
  • Inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku, jeho evidenciu a odpisovanie