Mobile menu

MZDY a Personalistika

closeme

Každá spoločnosť potrebuje  dobrých zamestnancov a musí  venovať pozornosť ich výkonnosti. Mzdová agenda  je však pomerne zložitý proces pri ktorom je nutnosťou sa riadiť množstvom zákonov a predpisov. 

Spoločnosť EPOS’E Vám zabezpečí komplexné  vedenie mzdovej agendy a personalistiky v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších novelizácií, v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v tom: 

  •     a) nahlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v súvislosti so závislou činnosťou
  •     b) vyhotovovanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti
  •     c) vyhotovovanie bankových prevodných príkazov súvisiacich so mzdami
  •     d) výpočet mzdových nárokov a odvodov do poisťovní

 

Ďalej zabezpečujeme pre našich klientov: 

  •  • Vyhotovovanie a zasielanie výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
  •  • Vyhotovovanie a zasielanie mesačných prehľadov o zrazených preddavkoch z príjmov zo závislej činnosti
  •  • Vyhotovovanie a zasielanie ročných hlásení o zrazených preddavkoch z príjmov zo závislej činnosti
  •  • Vyhotovovanie a zasielanie štatistických výkazov mesačných, štvrťročných a ročných
  •  • Vyhotovovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
  •  • Vyhotovovanie potvrdení pre účely bánk, súdov, exekútorov a pod.