Mobile menu

Podvojné účtovníctvo

closeme

Vedenie podvojného účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, v súlade s opatrením MF SR  zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení nasledujúcich opatrení, v tom: 

    a) mesačné vyhodnocovanie hospodárskeho výsledku spoločnosti klienta

    b) ročná účtovná závierka - inventarizácia zostatkov majetku a záväzkov, uzatváranie účtov hlavnej knihy

Správne spracované podvojné účtovníctvo je základný predpoklad pre bezproblémový chod každého podnikania. Našim klientom preto zabezpečujeme vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy z podvojného účtovníctva. V rámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období ako aj kompletnú rekonštrukciu účtovníctva.

  • Vedenie hlavnej knihy
  • Účtovný denník – chronologický zápis všetkých účtovných prípadov
  • Kniha vydaných  a prijatých  faktúr
  • Saldo konto – prehľad o úhradách prijatých a vydaných faktúr
  • Mesačné (štvrťročné) vyhotovovanie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu
  • Mesačné (štvrťročné) vyhotovovanie štatistických výkazov
  • Inventarizácia majetku – fyzická i dokladová
  • Ročné vyhotovovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • Ročná účtovná závierka a uzávierka
  • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb