Mobile menu

Služby

 • Jednoduché účtovníctvo

  Vedenie jednoduchého účtovníctva vykonávame v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, v súlade s opatrením MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74 , ktorým sa...
 • Podvojné účtovníctvo

  Vedenie podvojného účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, v súlade s opatrením MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o...
 • MZDY a Personalistika

  Každá spoločnosť potrebuje dobrých zamestnancov a musí venovať pozornosť ich výkonnosti. Mzdová agenda je však pomerne zložitý proces pri ktorom je nutnosťou sa riadiť množstvom zákonov a predpisov...
 • Poradenstvo v oblasti ekonomiky, daní / optimalizácia daní/, účtovníctva a miezd

  Jednou z najdôležitejších funkcií účtovníctva je poskytovať podklady pre rozhodovanie a riadenie podniku. V snahe prispieť k skvalitneniu riadiaceho procesu ponúkame aj ďalšie služby ekonomického...
 • Daňové priznania

  Kvalitne a bezchybne vypracované daňové priznanie je tým najlepším základom pre Vaše pohodové podnikanie. V prípade, že zveríte do našich rúk správu Vašich daňových záležitostí, získate nasledujúce...

Ďalšie služby

 •  • Poskytovanie sídla novovzniknutým spoločnostiam spolu s úplným servisom 24 hodín denne, vrátane odoslania poštových zásielok ( balíkov )v deň prijatia
 •  • Vypracovanie interných smerníc na žiadosť klienta
 •  • Zastupovanie pri obojstrannej elektronickej komunikácii s úradmi SR
 •  • Zabezpečenie externej právnej pomoci
 •  • Rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky
 •  • Vyhotovovanie ekonomických analýz spoločností
 •  • Kontrola účtovníctva
 •  • Transferové oceňovanie podľa potrieb vyplývajúcich z účtovníctva spoločností
closeme

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva vykonávame v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, v súlade s opatrením MF SR  z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve .

Aké služby obsahuje vedenie jednoduchého účtovníctva?

Vedenie peňažného denníka

Peňažný denník je chronologické sledovanie pohybu peňažných prostriedkov členené na príjmy ovplyvňujúce základ dane (napr. predaj tovaru, predaj služieb), príjmy neovplyvňujúce základ dane (napr. vklad hotovosti, vklad podnikateľa, DPH pri predaji) a na výdavky ovplyvňujúce základ dane (napr. nákup tovaru, nákup služieb, nákup spotrebného materiálu, režijné výdavky) a výdavky neovplyvňujúce základ dane ( napr. nákup dlhodobého hmotného majetku, výber hotovosti, výdavky na reprezentáciu, DPH pri nákupe, osobná spotreba).

 

Evidencia prijatých a vydaných faktúr 

Saldo konto – spárovanie úhrad s faktúrami

Vyhotovovanie daňového  priznania k DPH

Daňové priznanie k DPH spracovávame podľa registrácie klienta ( či je registrovaný podľa § 4 alebo §7 – 7a Zákona o DPH). Každý daňový subjekt je povinný podať žiadosť o registráciu k DPH ak jeho obrat za posledných po sebe idúcich 12 mesiacov dosiahol výšku 49790 €, najneskôr do 20-eho dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí tohto obratu. Každý novo registrovaný subjekt sa stáva mesačným platiteľom dane z pridanej hodnoty. Po roku,  ak v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahol obrat do výšky 331 939 €, môže sa stať štvrťročným platiteľom DPH, ak vyšší ostáva mesačným platiteľom DPH.

Ďalej poskytujeme našim klientom:

 • Vyhotovovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu A a B
 • Vyhotovovanie ročnej účtovnej závierky (výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch)
 • Inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku, jeho evidenciu a odpisovanie
closeme

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, v súlade s opatrením MF SR  zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení nasledujúcich opatrení, v tom: 

    a) mesačné vyhodnocovanie hospodárskeho výsledku spoločnosti klienta

    b) ročná účtovná závierka - inventarizácia zostatkov majetku a záväzkov, uzatváranie účtov hlavnej knihy

Správne spracované podvojné účtovníctvo je základný predpoklad pre bezproblémový chod každého podnikania. Našim klientom preto zabezpečujeme vždy aktuálne, presné a bezproblémové výstupy z podvojného účtovníctva. V rámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období ako aj kompletnú rekonštrukciu účtovníctva.

 • Vedenie hlavnej knihy
 • Účtovný denník – chronologický zápis všetkých účtovných prípadov
 • Kniha vydaných  a prijatých  faktúr
 • Saldo konto – prehľad o úhradách prijatých a vydaných faktúr
 • Mesačné (štvrťročné) vyhotovovanie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu
 • Mesačné (štvrťročné) vyhotovovanie štatistických výkazov
 • Inventarizácia majetku – fyzická i dokladová
 • Ročné vyhotovovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Ročná účtovná závierka a uzávierka
 • Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
closeme

MZDY a Personalistika

Každá spoločnosť potrebuje  dobrých zamestnancov a musí  venovať pozornosť ich výkonnosti. Mzdová agenda  je však pomerne zložitý proces pri ktorom je nutnosťou sa riadiť množstvom zákonov a predpisov. 

Spoločnosť EPOS’E Vám zabezpečí komplexné  vedenie mzdovej agendy a personalistiky v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších novelizácií, v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v tom: 

 •     a) nahlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v súvislosti so závislou činnosťou
 •     b) vyhotovovanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti
 •     c) vyhotovovanie bankových prevodných príkazov súvisiacich so mzdami
 •     d) výpočet mzdových nárokov a odvodov do poisťovní

 

Ďalej zabezpečujeme pre našich klientov: 

 •  • Vyhotovovanie a zasielanie výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 •  • Vyhotovovanie a zasielanie mesačných prehľadov o zrazených preddavkoch z príjmov zo závislej činnosti
 •  • Vyhotovovanie a zasielanie ročných hlásení o zrazených preddavkoch z príjmov zo závislej činnosti
 •  • Vyhotovovanie a zasielanie štatistických výkazov mesačných, štvrťročných a ročných
 •  • Vyhotovovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
 •  • Vyhotovovanie potvrdení pre účely bánk, súdov, exekútorov a pod. 
closeme

Daňové priznania

Kvalitne a bezchybne vypracované daňové priznanie je tým najlepším základom pre Vaše pohodové podnikanie. 

 

V prípade, že zveríte do našich rúk správu Vašich daňových záležitostí, získate nasledujúce služby:

 •  • Účtovanie dane z pridanej hodnoty v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vyhotovovanie a zasielanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty mesačne, prípadne štvrťročne, vyhotovovanie kontrolného výkazu mesačne, prípadne štvrťročne, vyhotovovanie a zasielanie  súhrnného výkazu podľa potrieb a činnosti klienta
 •  • Vyhotovovanie a zasielanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel raz ročne v súlade so zákonom č.361/2014 Z. z. o dani  z motorových vozidiel
 •  • Vyhotovovanie a zasielanie  daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb na základe účtovania, alebo bez účtovníctva v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. a novelizovaným zákonom č. 341/2016 Z. z. o dani z príjmov
 •  • Vyhotovovanie a zasielanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb na základe účtovania v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. a novelizovaným zákonom č. 341/2016 Z. z. o dani z príjmov
 •  • Vedenie skladovej evidencie materiálu, tovaru, hotových výrobkov, nedokončenej výroby podľa požiadaviek klienta
 •  • Zastupovanie počas kontrol podľa potrieb klienta na daňovom úrade, v zdravotných poisťovniach, v sociálnej poisťovni
 •  • Pri spoločnostiach  s majiteľom a konateľom cudzím štátnym príslušníkom sa zúčastňujeme pri daňových kontrolách ako iná osoba (prekladateľ z maďarského jazyka do slovenského a opačne)
 •  • Poskytovanie informácií o legislatívnych zmenách v oblasti daní, účtovníctva a miezd
 •  • Zabezpečenie  registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, daň zo závislej činnosti
closeme

Poradenstvo v oblasti ekonomiky, daní / optimalizácia daní/, účtovníctva a miezd

Jednou z najdôležitejších funkcií účtovníctva je poskytovať podklady pre rozhodovanie a riadenie podniku. V snahe prispieť k skvalitneniu riadiaceho procesu ponúkame aj ďalšie služby ekonomického alebo podnikateľského poradenstva. Radi prekonávame očakávania, preto našim klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.